ယံုၾကည္ရေသာ

Builds for LoL

ေဒါင္းလုပ္မ်ား 5k - 25k
ေနာက္ဆံုးထြက္ ဗားရွင္း 1.17.20
အဆင့်သတ်မှတ်ချက် 4.86

Builds for LoL ၏ ေဖာ္ျပခ်က္

Get fresh and well tested builds for any champion you want.

Builds for LoL အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

Jeff Lu
5

very good verygood

india-market